Cleany.works Gebruiksvoorwaarden voor de website en app


1. Informatie Over Ons

Gebruiksvoorwaarden van Cleany.Works Netherlands BV, gevestigd te Pastoorcramerstraat 2e, Echt, 6102 AC, The Netherlands (hierna: “Cleany.Works”). Onze Onderneming is in oprichting, derhalve hebben we nog geen KVK en BTW nummer. Je kunt contact met ons opnemen via happy@cleany.works, of door gebruik te maken van de instant messaging-functie op onze App.

Welkom op onze website Cleany.Works en in onze app die we beschikbaar stellen via de app store of anderszins (hierna: onze “Dienst”). Op deze pagina vindt u de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruikmaken (zowel als gast alsmede als geregistreerd gebruiker) van onze Dienst. We verzoeken u deze voorwaarden aandachtig te lezen voordat u gebruik gaat maken van onze Dienst. Door het gebruik van onze Dienst aanvaardt u de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden. Als u vragen heeft over onze voorwaarden, neem dan contact met ons op via happy@cleany.works voordat u van onze Dienst gebruik maakt.

 1. Toegang Tot Onze Dienst En Account

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot onze Dienst zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken, te beperken of aan te passen. Wij zijn niet aansprakelijk als, om welke reden dan ook, onze Dienst niet beschikbaar is op een bepaald moment of voor een bepaalde periode. U bent zelfverantwoordelijk voor het vertrouwelijk behandelen van uw inloggegevens en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. Indien u zich zorgen maakt over uw inloggegevens of denkt dat er sprake is van misbruik, dan dient u contact op te nemen met happy@cleany.works. Wij behouden ons het recht voor om uw account op ieder moment te deactiveren.

 1. Rechtmatig Gebruik

U mag onze Dienst alleen gebruiken voor rechtmatige doeleinden. U mag onze Dienst niet zodanig gebruiken dat toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving wordt geschonden of om materiaal dat niet voldoet aan de inhoud van onze normen genoemd in bepaling 5 te verzenden, bewust te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken of te hergebruiken. Verder dient u zich geen ongeautoriseerde toegang te verschaffen tot (ieder onderdeel van) onze Dienst (apparatuur en netwerk daarbij inbegrepen) en onze Dienst in gevaar te brengen, te beschadigen of te ontregelen.

 1. Interactieve functies

We kunnen u (al dan niet tijdelijk) bepaalde functies verschaffen die u de mogelijkheid geven om interactief te zijn op onze Dienst, zoals een chatroom. Over het algemeen beperken wij een door ons aangeboden interactieve dienst niet. Materiaal dat in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden zoals uiteengezet kan echter worden verwijderd. Indien wordt besloten om een interactieve dienst te beperken, zal dit aan u worden gecommuniceerd voordat u gebruik maakt van de dienst. Wij streven ernaar om u dan een manier aan te bieden om contact op te nemen met de moderator indien problemen zich voordoen.

 1. Normen Toevoegen Bijdragen Aan Dienst

Deze volgende normen gelden voor al het materiaal dat u toevoegt aan onze Dienst (hierna de “bijdragen”) en voor de interactieve diensten die daaraan zijn verbonden. U dient te voldoen aan de letter en de strekking van de normen. De normen gelden voor elk deel van een bijdrage alsook voor het geheel. Bijdragen moeten concreet zijn (waar zij feiten bevatten), moeten oprecht zijn (waar zij meningen bevatten) en moeten voldoen aan het toepasselijke Nederlands recht en het recht van ieder land van waar zij zijn gepost. Niet toegestaan is:

 •   Lasterlijk, obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend materiaal, seksueel expliciet van aard of aanzettend tot geweld of tot discriminatie gebaseerd op ras, sekse, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
 •   Inbreuk op enig auteursrecht, gegevensrecht of handels- en/of beeldmerk;
 •   Misleiding of strijd met enige wettelijke verplichting tegenover een derde persoon (waaronder begrepen een contractuele verplichting), of het bevorderen van illegale activiteiten;
 •   Bedreiging, misbruik of een schending van de privacy van een ander, het veroorzaken van ergernis, ongemak of onnodige onrust, treiteren, overstuur maken, verlegen maken, verontrusten of irriteren;
 •   Imiteren, plaatsen onder een valse identiteit of in strijd met de waarheid de indruk geven dat materiaal door ons is geplaatst of
 •   Een onrechtmatige daad bevorderen, bepleiten of daaraan meewerken zoals (bij voorbeeld) schending van het auteursrecht of computermisbruik.
 1. Verwijdering en ontzegging

Het niet voldoen aan bepaling 3 (rechtmatig gebruik) en/of 5 (normen toevoegen materiaal) van deze gebruiksvoorwaarden geeft Cleany.Works het recht de volgende acties te ondernemen, onverminderd het recht van Cleany.Works op vergoeding van schade:

 •   Het geven van een waarschuwing;
 •   Een onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van de Bijdragen die door u zijn geüpload naar onze Dienst;
 •   Een onmiddellijke, tijdelijke of permanente ontzegging van onze Dienst;
 •   Het initiëren van een juridische procedure, waaronder een claim tot vergoeding van alle schade en kosten (waaronder maar niet beperkt tot: redelijke administratieve en juridische kosten) voortvloeiende uit de inbreuk; het initiëren van een juridische procedure, waaronder een claim tot vergoeding van alle schade en kosten (waaronder maar niet beperkt tot: redelijke administratieve en juridische kosten) voortvloeiende uit de inbreuk;
 •   Het openbaar maken van deze informatie aan de daartoe bevoegde instanties, voor zover wij dit redelijkerwijs noodzakelijk achten.

De in deze bepaling genoemde acties zijn niet limitatief; wij behouden ons het recht voor om iedere andere actie te ondernemen die wij gepast achten.

 1. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van onze Dienst en het materiaal dat daarop is gepubliceerd (exclusief uw Bijdragen) blijven berusten bij Cleany.Works of bij de derde van wie Cleany.Works toestemming heeft gekregen om het materiaal te gebruiken. Het staat u niet vrij enige inhoud van onze Dienst en het materiaal te kopiëren, reproduceren, he publiceren, downloaden, posten, broadcasten, verzenden, ter beschikking te stellen aan het publiek, of anderszins te gebruiken, tenzij dit persoonlijk, niet-commercieel gebruik betreft.

 1. Bijdragen Van Derden

De Bijdragen van derden die op onze Dienst worden geplaatst, zijn uitdrukkelijk niet bedoeld als advies waarop vertrouwd kan worden. Cleany.Works is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud van deze Bijdragen, noch voor de gevolgen hiervan voor enige gebruiker van onze Dienst, of een ander die van deze Bijdragen op de hoogte is geraakt.

 1. Bijwerken Dienst

We streven ernaar onze Dienst regelmatig bij te werken en behouden ons het recht voor om de inhoud daarvan op ieder moment aan te passen. Indien nodig, kunnen we onze Dienst tijdelijk buiten werking stellen of definitief sluiten. Het materiaal op onze Dienst kan op een gegeven moment verouderd zijn. Wij streven ernaar het materiaal up-to-date te houden en eventuele onjuistheden te corrigeren, maar zijn hiertoe niet verplicht.

 1. Aansprakelijkheid

Voor zover de wet het toestaat, biedt Cleany.Works de Dienst aan in de staat waarin het verkeert en voor zover beschikbaar. Wij bieden geen enkele garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud, de Bijdragen van derden of de beschikbaarheid van onze Dienst en garanderen niet dat de Dienst actueel of foutloos is of dat defecten zullen worden hersteld. Cleany.Works zal niet aansprakelijk zijn voor schade, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Cleany.Works in welk geval Cleany.Works uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, diefstal, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

 1. Informatie over gebruik van onze dienst

Door het gebruiken van onze Dienst wordt er bepaalde informatie over u verzameld. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u naar ons Privacy beleid.

 1. Licentie

Voor de Bijdragen die u heeft geplaatst op de Dienst verleent u aan Cleany.Works een onbeperkte en kosteloze licentie om deze Bijdragen te gebruiken. Hieronder wordt mede doch niet uitsluitend verstaan te verveelvoudigen, te wijzigen of openbaar te maken. Verder staat u ervoor in dat de Bijdragen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat u gerechtigd bent de Bijdragen op de Dienst te plaatsen. Cleany.Works wordt door u volledig gevrijwaard tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden terzake.

 1. Links naar andere websites

In de Dienst kunnen links opgenomen zijn die verwijzen naar andere sites en/of diensten van derden partijen. Deze links zijn slechts bedoeld ter informatie. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites of kwaliteit van de diensten en wij zijn daarvoor niet aansprakelijk, noch voor schade die kan voortvloeien uit uw gebruik hiervan.

 1. Wijzigen Voorwaarden

Cleany.Works behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen door een bijgewerkte versie van de gebruiksvoorwaarden in de Dienst te plaatsen. Wij raden u aan om deze voorwaarden regelmatig te bekijken om zo op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 1. Toepasselijk Recht

Op deze gebruiksvoorwaarden en de geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

Cleany.Works

Pastoor Cramerstraat 2E
6102 AC  Echt