Cleany.Works Privacybeleid

Cleany.Works Netherlands B.V. (“wij”, “onze”, “ons” or “Cleany”) streven ernaar de privacy van alle gebruikers van onze website, cleany.works, of mobiele apps (gezamenlijk de “sites” genoemd) te beschermen. Wij verzoeken je dit privacybeleid, waarin uiteen wordt gezet hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken en beschermen, aandachtig door te lezen. Wij zijn de verwerking verantwoordelijken voor de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt.

 

 1. Contactgegevens

Als je vragen of een verzoek hebt over dit privacybeleid of meer in het algemeen over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan, kun je als volgt contact met ons opnemen:

 1. Hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens wanneer je met ons contact hebt of als je gebruik maakt van onze diensten. Wij bekijken ook hoe bezoekers onze sites gebruiken, om zo onze diensten te kunnen verbeteren en de klantervaring te optimaliseren.

Wij verzamelen gegevens:

 •   Als je een account bij ons aanmaakt of jouw accountinstellingen wijzigt;
 •   Als je rechtstreeks per e-mail, telefoon, post, sms, of chat contact met ons opneemt;
 •   Als je browst op en gebruikmaakt van onze sites (ook voordat je een account bij ons aanmaakt).

Wij verzamelen daarnaast gegevens van derden-websites, zoals advertentieplatforms (en van degene die ons bijstaat bij fraudepreventie).

 

 1. Welke persoonsgegevens wij over jou verzamelen

In het kader van ons streven de privacy van onze klanten en de bezoekers aan onze sites te beschermen, willen we graag duidelijkheid verschaffen over de soorten persoonsgegevens die wij over jou verzamelen.

Als je onze sites bezoekt of via de sites een Cleany jobrequest accepteert, word je verzocht informatie over jezelf te verstrekken, zoals jouw naam, contactgegevens, bijzonderheden over jouw en betalingsgegevens, zoals credit- of bankcardgegevens.

Daarnaast verkrijgen wij gegevens over je gebruik van de sites en informatie over jou uit berichten die je op de sites post of als je contact met ons opneemt of ons feedback verschaft, inclusief per e-mail, post, telefoon of chat. Als je telefonisch contact met ons opneemt wordt het gesprek opgenomen voor trainingsdoeleinden, om onze diensten te verbeteren en worden aantekeningen gemaakt van het gesprek. We verzamelen ook je gegevens wanneer je via de chatfunctie op onze site contact opneemt met onze conciërges.

Wij verzamelen technische gegevens over jouw mobiele telefoon of computer, zoals welk besturingssysteem wordt gebruikt, het type toestel en verbinding en het IP-adres waarvandaan je onze sites bezoekt.

Wij verzamelen ook technische gegevens over jouw gebruik van onze diensten via een mobiel toestel, zoals de provider, locatiegegevens en prestatiegegevens, zoals mobiele betalingsmethodes, interactie met andere Retail technologie zoals NFC Tags, QR Codes en/of gebruik van mobiele vouchers. Tenzij je de instellingen van jouw toestel en/of platform zo hebt ingesteld dat je anoniem bent, kan deze informatie automatisch door ons worden verzameld en gebruikt wanneer je via de Cleany.Works-app of de browser van jouw mobiele toestel(len) of anderszins gebruikmaakt van onze diensten.

Wij verwerken uitsluitend gezondheidsinformatie over jou die je vrijwillig verstrekt en waarvoor je toestemming geeft.

 

 1. Gebruik van jouw gegevens

Wij verwerken uitsluitend de (persoons)gegevens die we over jou verzamelen als daar een reden voor bestaat en deze reden is toegestaan op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij hebben een rechtsgrond om jouw persoonsgegevens te verwerken wanneer wij deze moeten verwerken om je de diensten waarom je verzoekt te kunnen verlenen, om een overeenkomst met je aan te gaan, als we daarvoor jouw toestemming hebben, als wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, of als wij daartoe een wettelijke verplichting hebben.

Wanneer we jouw persoonsgegevens moeten verwerken om je de verzochte diensten te kunnen verlenen of een overeenkomst met je aan te gaan, gebruiken we jouw persoonsgegevens:

 •   Om je toegang te kunnen verlenen tot de betreffende gedeelten van de sites;
 •   Om je de verzochte diensten aan te bieden;
 •   Om betaling van je te verkrijgen; en
 •   Om contact met je op te nemen wanneer dit nodig is in verband met het verlenen van de diensten, bijvoorbeeld om problemen met jouw order op te lossen.

Verder verwerken wij jouw persoonsgegevens als wij daarvoor gerechtvaardigde redenen hebben – bijvoorbeeld om onze diensten aan jouw persoonlijke voorkeuren aan te passen.

Deze redenen staan hieronder vermeld:

 •   Het verbeteren van de doelmatigheid en kwaliteit van de dienstverlening die onze klanten in de toekomst van ons kunnen verwachten;
 •   Om de content die wij of onze partners of advertentiepartners aan je tonen af te stemmen op jouw voorkeuren,
 •   Om onze klantenondersteuning in staat te stellen je op de meest efficiënte wijze te helpen als je vragen of klachten hebt;
 •   Om contact met je op te nemen om te vragen naar jouw mening en feedback over onze dienstverlening en je in kennis te stellen van belangrijke wijzigingen of ontwikkelingen op de sites of in onze dienstverlening, en – als je hebt aangegeven deze informatie te willen ontvangen – je te laten weten of we onze dienstverlening hebben uitgebreid naar andere gebieden;
 •   Om jouw activiteiten op de sites te analyseren ter administratie, ondersteuning, verbetering en ontwikkeling van onze bedrijfsvoering en voor statistische en analytische doeleinden en het voorkomen van fraude;
 •   Om naleving van de bepalingen van met jou afgesloten overeenkomsten en andere overeenkomsten af te dwingen, rechtsvorderingen in te stellen of daartegen verweer te voeren en de rechten van Cleany.Works, partners, klanten, mede Cleanies en anderen uit te oefenen en te beschermen, waaronder het voorkomen van fraude); 
 •   Als je commentaar en feedback over de sites en de diensten verstrekt, kunnen wij dat commentaar en die feedback gebruiken op onze websites en in onze marketing- of advertentiemateriaal. Wij identificeren je in dat geval alleen bij jouw voornaam en woonplaats; en
 •   Om, als je ervoor hebt gekozen via onze mobiele app pushmeldingen te ontvangen, pushmeldingen te sturen met betrekking tot de diensten die je van ons hebt verzocht en informatie over onze diensten en aanbiedingen. Je kunt er op elk moment voor kiezen onze pushmeldingen niet langer te ontvangen door je voorkeuren op je mobiel te wijzigen.

Wij analyseren daarnaast informatie over jouw gebruik van onze diensten afkomstig van jouw locatiegegevens om profielen met betrekking tot en voor jou op te stellen. Dit betekent dat we bepaalde veronderstellingen doen over waarin je geïnteresseerd zou kunnen zijn en dit gebruiken om je bijvoorbeeld meer op jouw afgestemde marketingberichten te sturen, of suggesties te doen van locaties waarin je geïnteresseerd kunt zijn, of je op de hoogte te stellen van bijzondere aanbiedingen of producten waarin je geïnteresseerd kunt zijn. Deze activiteit wordt beschouwd als profilering. Je hebt ten aanzien van dit soort verwerking bepaalde rechten. Zie het Artikel ‘Jouw rechten’ hieronder voor meer informatie.

Wanneer wij een beroep doen op gerechtvaardigde redenen als rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, voeren wij een belangenafweging uit om vast te stellen of de verwerking noodzakelijk is en jouw fundamentele privacy rechten niet zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen. Als je meer informatie over deze belangenafweging wilt hebben, kun je op de hierboven omschreven wijze contact met ons opnemen.

Als daarvoor een wettelijke verplichting op ons rust, kunnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken om:

 •   Een administratie van jouw jobs bij te houden; en
 •   Overige op ons rustende wettelijke verplichtingen of toepasselijke regelgeving na te leven.

 

 1. Cookies

Je kunt je browser zodanig instellen dat alle of bepaalde cookies worden geweigerd of dat je gewaarschuwd wordt als websites toegang zoeken tot cookies of deze plaatsen. Als je het plaatsen van cookies deactiveert of cookies weigert, worden bepaalde gedeelten van de site ontoegankelijk voor je of functioneren ze wellicht niet optimaal.

 

 1. Directe marketing

Als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven of als wij daarvoor een gerechtvaardigde reden hebben (en dit ons op grond van de wet is toegestaan) gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je te informeren over onze andere producten en diensten waarvan wij denken dat je daarin geïnteresseerd kunt zijn. Wij kunnen daarvoor per e-mail of telefoon (inclusief met pushmeldingen) contact met je opnemen. Je kunt jouw marketingvoorkeuren beheren door:

 •   Onze website, Cleany.Works te bezoeken, of app te openen;
 •   Te klikken op “Account” (dit vind je op de website in het drop-down menu); en
 •   Te scrollen naar “Marketingvoorkeuren”.

Je kunt je marketingvoorkeuren voor pushmeldingen beheren in de instellingen van je mobiel of door contact met ons op te nemen (zie Contactgegevens).

 

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij controleren al onze klanten op fraude. Bij vermoeden van frauduleuze activiteiten kunnen wij u blokkeren van het plaatsen van jobs en het gebruik van onze websites.

Wij controleren al onze klanten op fraude omdat dit noodzakelijk is ter uitvoering van de overeengekomen diensten met klanten. Dit doen wij door te controleren of er wordt betaald voor diensten van ons. Deze controle dient mede ter bescherming van personen tegen frauduleuze transacties met hun betaalkaart.

Vanwege het aantal klanten en bestellingen waar wij mee te maken hebben, gebruiken wij geautomatiseerde systemen inclusief een derde partij, aan de hand waarvan wordt besloten of een job al dan niet wordt geaccepteerd. Wij achten dit een eerlijkere, accuratere en efficiëntere wijze van fraudedetectie, nu controle door natuurlijke personen niet mogelijk zou zijn omwille van het aantal klanten waarmee wij te maken hebben.

De controles en besluiten zijn gebaseerd op diverse componenten, waaronder in de industrie gangbare fraude indicaties die onze fraudedetectie dienstverlener aan ons beschikbaar stelt, alsmede fraudepatronen die wij detecteren op onze sites. De combinatie daarvan genereert automatisch een score die wijst op de aannemelijkheid van een frauduleuze transactie. Indien ons systeem een hoge score indiceert, kunnen wij een jobs weigeren of u zelfs blokkeren van onze diensten. De specifieke fraude indicaties zijn dynamisch, nu zij wijzigen afhankelijk van de vormen van fraude die worden gedetecteerd in de bredere wereld, in het land en op onze site op het gegeven moment.

Onze fraudedetectie dient ter bescherming van zowel al onze klanten als Cleany.Works. U hebt het recht bezwaar aan te tekenen tegen een fraude gerelateerd besluit dat over u is gemaakt. Tevens hebt u het recht op informatie over de wijze waarop een dergelijk besluit tot stand is gekomen door ons te contacteren zoals beschreven in artikel 1. Je geniet met betrekking tot deze activiteiten van bepaalde rechten – lees het gedeelte Jouw rechten voor meer informatie.

 

 1. Hoe lang wij jouw gegevens bewaren

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan wij denken dat strikt noodzakelijk is.

Door ons verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is voor de in het artikel ‘Gebruik van mijn gegevens’ omschreven doeleinden, overeenkomstig onze gerechtvaardigde belangen of voor de in de toepasselijke wet- of regelgeving voorgeschreven termijn, bijvoorbeeld voor verslaggevingsdoeleinden.

Bij het vaststellen van de toepasselijke bewaartermijnen nemen wij onder andere de volgende factoren in acht:

 •   Onze contractuele verplichtingen en rechten ten aanzien van de betreffende gegevens;
 •   Wettelijke plicht(en) om gegevens gedurende een bepaalde termijn te bewaren;
 •   De wettelijke verjaringstermijnen volgens het toepasselijke recht;
 •   Onze gerechtvaardigde belangen voor verwerking, mits wij een belangenafweging hebben uitgevoerd (zie art. ‘Hoe wij jouw gegevens gebruiken’);
 •   (Mogelijke) geschillen; en
 •   Door de betreffende autoriteit voor gegevensbescherming uitgevaardigde richtlijnen.

In alle andere gevallen worden jouw persoonsgegevens gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze waren verzameld.

 

 1. Hoe wij jouw gegevens delen

De gegevens die we over jou verzamelen worden overgebracht naar en opgeslagen op onze servers binnen de EU. Wij zijn heel voorzichtig en transparant over met wie we jouw persoonsgegevens wereldwijd delen.

Hoe wij jouw gegevens intern delen: Wij delen jouw persoonsgegevens met andere onderdelen van de Cleany.Works groep voor zover nodig in verband met de in artikel 4 genoemde doeleinden.

Hoe wij jouw gegevens delen met derden: Wij delen jouw persoonsgegevens met externe dienstverleners die jouw persoonsgegevens opslaan op hun servers. Tot deze externe dienstverleners behoren:

 •   Aanbieders van betaaldiensten (inclusief online aanbieders van betaaldiensten en fraudeopsporing):om hen in staat te stellen hun diensten aan ons te verlenen, zoals het verwerken van creditcard betalingen of uitvoeren van fraudecontrole voor ons, of het verlenen van ondersteunende diensten aan jou;
 •   IT-dienstverleners (inclusief verleners van clouddiensten): voor gegevensopslag en analysedoeleinden;
 •   Partners: waar je een job hebt geplaatst, om problemen op te lossen en hun dienstverlening te verbeteren;
 •   Cleanies: zodat zij jouw job kunnen accepteren;
 •   Klantenondersteuning Partners: die ons helpen problemen op te lossen die je met onze dienstverlening hebt;
 •   Marketing- en advertentie partners: zodat ze ervoor kunnen zorgen dat je alleen advertenties krijgt te zien die relevant voor je zijn en zodat ze je namens ons per e-mail marketingberichten kunnen toezenden.

Cleany.Works neemt in redelijkheid alle stappen nodig om ervoor te zorgen dat als jouw persoonsgegevens worden overgedragen aan derden deze veilig en overeenkomstig dit privacybeleid worden behandeld.

Wanneer wij een samenwerking aangaan of fuseren met of worden overgenomen door een andere onderneming of een andere onderneming overnemen: aan de andere onderneming, onze nieuwe zakelijke partners of eigenaars dan wel hun adviseurs.

Wij kunnen je persoonsgegevens tevens bekend maken:

 •   Als wij verplicht zijn (en/of als wij van oordeel zijn dat wij verplicht zijn) jouw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke plicht of voorschrift. Hiertoe behoort ook een wettelijke plicht om gehoor te geven aan verzoeken om informatie van de politie of het uitwisselen van informatie met andere ondernemingen of organisaties ter bescherming tegen en voorkoming van fraude;
 •   Om naleving van de bepalingen van onze overeenkomst met jou of enige andere overeenkomst af te dwingen;
 •   Ter bescherming van de rechten van Cleany.Works, partners, cleanies, en anderen en het voorkomen van fraude
 •   Aan die derden als wij in redelijkheid noodzakelijk achten ter vaststelling of voorkomen van misdrijven, bijv. de politie.

Internationale overbrenging van gegevens:

 •   In bepaalde gevallen kunnen de persoonsgegevens die wij verwerken worden overgebracht naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER“), zoals de Verenigde Staten, de Filippijnen en andere landen waarin Cleany.Works of gelieerde bedrijven aan Cleany.Works actief zijn. In deze landen is wellicht niet dezelfde mate van gegevensbescherming van toepassing als in de EER. Wij zijn verplicht ervoor zorg te dragen dat de door ons en onze leveranciers buiten de EER verwerkte persoonsgegevens eenzelfde bescherming genieten als binnen de EER. Hiertoe zijn bepaalde waarborgen van toepassing.
 •   Wij dragen ervoor zorg dat jouw persoonsgegevens eenzelfde mate van bescherming genieten door erop toe te zien dat ten minste sprake is van een van de volgende waarborgen:
 1. Jouw persoonsgegevens worden overgebracht naar een land dat door de Europese Commissie wordt geacht ten minste een afdoende mate van gegevensbescherming toe te passen;
 2. Wij maken gebruik van de door de EU goedgekeurde Standaard Contractbepalingen; en
 3. Wanneer jouw persoonsgegevens worden overgedragen aan derden in de VS, gebeurt dat uitsluitend indien zij hebben verklaard zich ten aanzien van de overgedragen gegevenssoort vrijwillig te onderwerpen aan de Privacy schild-certificatie, op grond waarvan zij verplicht zijn dezelfde mate van gegevensbescherming toe te passen op persoonsgegevens die worden gedeeld tussen de EU en de VS.
 •   Als je meer wilt weten over de landen waarnaar jouw persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden en de specifieke maatregelen die door ons zijn getroffen in het kader van de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER, kun je op de hierboven vermelde wijze contact met ons opnemen.

 1. Beveiliging

Wij hebben krachtige technologieën en beleidsmaatregelen ingevoerd die ervoor zorgen dat de door ons bewaarde persoonsgegevens afdoende beschermd zijn.

Wij hebben maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde inzage en onrechtmatige verwerking, niet-opzettelijk verlies, vernietiging en schade.

Als je ervoor hebt gekozen een wachtwoord in te stellen voor bepaalde onderdelen van de sites, ben je zelfverantwoordelijk voor de geheimhouding ervan. Wij raden je aan jouw wachtwoord met niemand te delen.

Het verzenden van gegevens via het internet is nooit helemaal veilig. Hoewel wij maatregelen hebben getroffen ter bescherming van jouw persoonsgegevens, kunnen wij de beveiliging van jouw gegevens die worden verzonden naar ons nooit helemaal garanderen; elke verzending is dan ook voor jouw eigen risico. Zodra jouw persoonsgegevens in ons bezit zijn, passen wij strikte procedures en beveiligingsmaatregelen toe om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

 

 1. Jouw rechten

Je geniet op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming bepaalde rechten ten aanzien van de gegevens die we over jou in ons bezit hebben. Als je deze rechten wilt uitoefenen, kun je contact met ons opnemen op de hierna vermelde wijze. Voor meer informatie over jouw rechten kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het recht om in kennis te worden gesteld. Je hebt het recht om op heldere, transparante en eenvoudig te begrijpen wijze in kennis te worden gesteld over hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken en over jouw rechten. Dit is de reden waarom we je in dit beleid informatie verschaffen.

Het recht tot inzage. Je hebt het recht tot inzage in jouw persoonsgegevens (indien deze door ons worden verwerkt). Dit stelt je bijvoorbeeld in staat te controleren of wij jouw persoonsgegevens gebruiken overeenkomstig de wetgeving inzake de gegevensbescherming. Als je inzage wilt in de gegevens die wij over jou bezitten kun je contact met ons opnemen (zie Contactgegevens).

Het recht op rectificatie. Je hebt het recht jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn. Je kunt ons verzoeken fouten in de gegevens die we over jou bezitten te rectificeren door contact met ons op te nemen (zie Contactgegevens).

Het recht op gegevensuitwissing (‘recht op vergetelheid’). Dit recht houdt simpel gesteld in dat je ons kunt verzoeken de informatie die we over jou bezitten te wissen of verwijderen. Je kunt daarvoor contact met ons opnemen (zie Contactgegevens). Dit recht is niet absoluut en geldt alleen in bepaalde gevallen.

Het recht op beperking van de verwerking. Je hebt het recht om het verder gebruik van jouw persoonsgegevens te laten ‘blokkeren’ of ‘onderdrukken’. Als de verwerking van jouw persoonsgegevens is beperkt kunnen we deze echter nog wel opslaan; we maken er alleen verder geen gebruik meer van.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Je hebt het recht jouw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm zodat je deze kunt hergebruiken voor jouw eigen doeleinden bij andere dienstverleners. Dit is echter geen algemeen recht en er zijn uitzonderingen op. Neem contact met ons op als je hierover meer wilt weten (zie Contactgegevens).

Het recht een klacht in te dienen. Je hebt het recht bij de bevoegde autoriteit voor de gegevensbescherming een klacht in te dienen over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens behandelen of verwerken (zie Klachten).

Het recht tot intrekking van toestemming. Als je ons toestemming hebt gegeven voor iets dat we doen met jouw persoonsgegevens (dat wil zeggen als wij een beroep doen op jouw toestemming als rechtsgrond voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens), kun je deze toestemming te allen tijde intrekken. Je kunt dit doen door contact met ons op te nemen (zie Contactgegevens). Het intrekken van jouw toestemming maakt ons gebruik van jouw persoonsgegevens ten tijde van jouw toestemming echter niet onrechtmatig.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, waaronder voor direct-marketingdoeleinden en profilering. Je kunt bezwaar maken door jouw marketingvoorkeuren te wijzigen, door de cookies uit te schakelen, zoals hierboven uiteengezet in art. 7 en 8, of door contact met ons op te nemen (zie Contactgegevens).

 

 1. Wijzigingen in ons Privacy beleid

Elke wijziging in ons Privacy beleid wordt geplaatst op de sites en, waar van toepassing, zullen we je op de hoogte brengen van de wijzigingen, bijvoorbeeld per e-mail of push-notificatie.

Dit privacy beleid is meest recentelijk herzien op: 01/03/2020

 

 1. Klachten

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij een klacht van jou hebben afgehandeld of als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de wetgeving inzake de gegevensbescherming, kun je je wenden tot:

Cleany.Works HQ:

 •   Cleany.Works HQ – Chief Data, Thijs Bour, t.bour@cleany.works
 •   Website: Cleany.Works

en/of de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens:

Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Correspondentieadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

Tel.: 088-1805 250

Website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

 

Cleany.Works

Pastoor Cramerstraat 2E
6102 AC  Echt